Unit Testing là gì? nó quan trong như thế nào trong kiểm thử phần mềm?

Tester không phải là hoạt động riêng lẻ hay dễ thực hiện mà nó yêu cầu sự phối hợp ăn ý của 1 đội ngũ kiểm thử phần mềm và bao gồm nhiều bước, nhiều...
Read More